วิสัยทัศน์การพัฒนา พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนา พันธกิจ


เป็นองค์กรแห่งการเปลี่ยนแปลง
เพื่อสร้างสรรค์ พัฒนา
แก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
รวดเร็วและเป็นรูปธรรม


เป้าประสงค์หลัก

พัฒนาคน พัฒนาสิ่งแวดล้อม ชุมชนเข้มแข็ง

นโยบายการบริหารที่ดำเนินการ

1.ด้านบริหารและจัดการองค์กร
          บริหารและจัดการองค์กร ให้มีประสิทธิภาพในด้านการบริการประชาชน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล คุณธรรม นําการเมือง เข้าใจ เข้าถึง แก้ไข พัฒนา เปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่ม/องค์กรชุมชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ดําเนินการและตรวจสอบการบริหารงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นสําคัญ โดยเน้นความรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม กระจายอํานาจการบริหารงานให้ทุกฝ่ายในองค์กรได้ร่วมปฏิบัติ รับผิดชอบ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และโปร่งใสในการให้บริการแก่ประชาชน ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาส ศึกษาอบรม เพิ่มเติม เพื่อนําความรู้ที่ได้รับมาร่วมกันพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการบริการประชาชน สร้าง เครือข่ายปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ ในทุกรูปแบบ เพื่อพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ พัฒนาเพื่อเตรียมยกฐานะ องค์กรให้มีความเจริญตามความต้องการของประชาชน


2. ด้านสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน

          จัดให้มีการพัฒนาและบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ให้เป็นระบบ จัดตั้งโครงการกองทุนขยะประจำหมู่บ้าน ปรับปรุงดูแลรักษาพัฒนาที่สาธารณะประโยชน์ ฌาปนสถานให้สะอาด สวยงามสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน พร้อมทั้งบำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ ไฟฟ้า ประปาหมู่บ้าน โทรศัพท์ ให้มีความสมบูรณ์สามารถใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์ให้มีความสะอาด สวยงาม อยู่ตลอดเวลา โดยจัดตั้งโครงการชุมชนสีเขียว เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มีมากยิ่งขึ้นในชุมชน ดูแลรักษาความสะอาดถนน และทางระบายน้ำ จัดทำป้ายถนนสายหลัก ซอย และแผนที่หมู่บ้าน


3. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
          จัดให้มีสถานศึกษาหรือปรับปรุงสถานศึกษา สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนและสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน พัฒนา สิ่งแวดล้อมที่จำเป็นต่อพัฒนาการการเรียนรู้ ของเด็กก่อนวัยเรียน โดยเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุน สถานศึกษาในเขตบริการ โดยจัดงบประมาณสนับสนุนตามความต้องการของชุมชน สนับสนุนทุนการศึกษา แก่เด็ก ด้อยโอกาส ที่มีผลการเรียนดี เพื่อสร้างคนสร้างโอกาส สร้างอนาคต ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา ร่วมกับชุมชนและองค์กรชุมชน ดูแลบำรุงรักษาโบราณสถาน วัดวาอารามจัดตั้งแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมตำบล เพื่อ อนุรักษ์รักษาศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เยาวชน จัดตั้งและสนับสนุนกิจกรรม ของสภาวัฒนธรรมตำบลให้มีความเข้มแข็ง และเป็นรูปธรรม อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมอันดีงาม โดยเน้นให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม จัดทำปฏิทินวิถีคนเมือง เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม อนุรักษ์และเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู่คู่ชุมชนตลอดไป โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง ร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่จัดทำวิชาท้องถิ่นศึกษา และใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นห้องเรียน


4. ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการกีฬา

          ประสานงานและสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมสุขภาพกาย  สุขภาพจิตของ ประชาชนในชุมชน  โดยการสนับสนุนงานอสม.  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น  จัดตั้งกองทุนสุขภาพประจำหมู่บ้าน  สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสออกกำลังกายอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง  สนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมกีฬาต่างๆ  ขึ้นในชุมชนอย่างทั่วถึงตามความต้องการของชุมชุน  เพื่อก้าวสู่ ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ  จัดตั้งกองทุนกีฬาประจำตำบล

 

5. ด้านเศรษฐกิจการเกษตร
         ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้น้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับการดํารงชีพ และ เป็นหลักสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเอง ส่งเสริมสนับสนุน ให้เกษตรได้ประกอบอาชีพเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนว พระราชดําริ เกษตรอินทรีและปลูกพืชผักปลอดสารพิษ พืชผักสวนครัว สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชตามความ ต้องการ ของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่าง ประกอบอาชีพเกษตรเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้แก่ ครอบครัว สนับสนุนการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนให้เข็มแข็งอย่างต่อเนื่อง จัดตั้งตลาดชุมชนเพื่อสร้างรายได้ จําหน่ายสินค้าในชุมชน


6. ด้านการพัฒนาสังคม สตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

         สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ และกลุ่มสตรี ให้รวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง และ ยั่งยืน ส่งเสริมให้จัดตั้งกองทุนพัฒนากลุ่มอาชีพตำบล สนับสนุนและส่งเสริมให้โอกาสเด็กและเยาวชนได้รวมกลุ่ม เพื่อร่วมจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม และจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สนับสนุนการจัดตั้ง สภาเยาวชนตำบล สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการให้สามารถ พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ จัดทำโครงการรางวัล คนดีศรีตำบล พ่อแม่ตัวอย่าง ลูกกตัญญู เพื่อส่งเสริม และให้โอกาสคนดี ที่เสียสละทำงานเพื่อสังคมและชุมชนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณความดี และเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม และชุมชน

7. ด้านพัฒนาและส่งเสริมความปลอดภัยของชุมชน

         สนับสนุนงบประมาณด้านป้องกันภัยด้านอาชญากรรมเบื้องต้น ที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน เช่น สายตรวจชุมชน ชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้าน ตํารวจบ้านอาสาพัฒนาชุมชน เป็นต้น สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยคํานึงถึง สวัสดิภาพ และความปลอดภัยของประชาชนเป็นสําคัญ จัดตั้งโครงการหมู่บ้านและชุมชนปลอดภัย เพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของสังคม

 

8. ด้านพัฒนาและส่งเสริมขบวนการเสริมสร้างประชาธิปไตยชุมชน
         จัดสรรงบประมาณเพื่อเผยแพร่ส่งเสริมความรู้กระบวนการเสริมสร้างประชาธิปไตยในชุมชน ให้ประชาชนได้มี โอกาสและเสริมสร้างพัฒนา ความเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข จัดให้มีการอบรมเพิ่มความรู้ด้านบริหารจัดการงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนา เพิ่มศักยภาพผู้นําชุมชน สมาชิกสภา และพนักงาน ให้เกิดความเข็มแข็งเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อชุมชน