Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ค้นหา  ค้นหา
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มข้อมูล ดู
 ข่าวประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้า... 26/04/2560 โหลด pdf
 ข่าวประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้า... 26/04/2560 โหลด pdf
 ข่าวประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้า... 26/04/2560 โหลด pdf
 ข่าวประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2560 31/03/2560 โหลด pdf
 ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพพร้อมลานคอนกร... 30/03/2560 โหลด pdf
 ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจรา... 20/03/2560 โหลด pdf
 ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศวิธีการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ พร้อม... 09/03/2560 โหลด pdf
 ข่าวประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้า... 09/03/2560 โหลด pdf
 ข่าวประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพพร้อมลาน คสล. หมู่... 09/03/2560 โหลด pdf
 ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื... 08/03/2560 โหลด pdf
 ข่าวประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบ... 02/03/2560 โหลด pdf
 ข่าวประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ... 28/02/2560 โหลด pdf
 ข่าวประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้า... 22/02/2560 โหลด pdf
 ข่าวประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้า... 22/02/2560 โหลด pdf
 ข่าวประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงาน... 22/02/2560 โหลด pdf
 ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับป... 10/02/2560 โหลด pdf
 ข่าวประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้า... 10/02/2560 โหลด pdf
 ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับป... 10/02/2560 โหลด pdf
 ข่าวประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้า... 10/02/2560 โหลด pdf
 ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับป... 10/02/2560 โหลด pdf
 ข่าวประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้า... 10/02/2560 โหลด pdf
 ข่าวประชาสัมพันธ์ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก จำนวน... 10/02/2560 โหลด pdf
 ข่าวประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 31/01/2560 โหลด pdf
 ข่าวประชาสัมพันธ์สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม – เดือนธ... 09/01/2560 โหลด pdf
 ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - รถโด... 20/12/2559 โหลด pdf
 ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ 30/11/2559 โหลด pdf
 ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร... 10/11/2559 โหลด pdf
 ข่าวประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้า... 10/11/2559 โหลด pdf
 ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ 10/11/2559 โหลด pdf
 ข่าวประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของเทศบาลตำบลแม... 26/10/2559 โหลด pdf
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | ต่อไป