โครงสร้างบุคลากร

หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาวนิศาชล ทองขาว
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง
นายรัฐพลพล ธนะประเสริฐโชค
หัวหน้าสำนักปลัด
นางจันทร์จิรา โพธิเต็ง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าที่ร.อ.ยศภัศ เชื้อสะอาด
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาววรปภา ภัทรสิทธิอมร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา