โครงสร้างบุคลากร

หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาวนิศาชล ทองขาว
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง
 
นายเมธี ใจศรี
หัวหน้าสำนักปลัดนางจันทร์จิรา โพธิเต็ง
ผู้อำนวยการกองคลังว่าที่ร.อ.ยศภัศ เชื้อสะอาด
ผู้อำนวยการกองช่างนางสาววรปภา ภัทรสิทธิอมร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา