โครงสร้างบุคลากร

สมาชิกสภาเทศบาล


นายชัชวาลย์ วรรณมาลา
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ท่ช้าง
 
นายบุญเสริม ฟองคำ
รองประธานสภานางรุ่งนภา จุมภู
เลขานุการสภานายจำนงค์ วงศ์คำเรือง
สมาชิกสภาเขต1นายสมพงษ์ ศรีเรือง
สามชิกสภาเขต1นางบำเพ็ญ ดวงแก้ว
สมาชิกสถาเขต1นางนิภา ว่องไว
สมาชิกสถาเขต1นายบุญชัย กิติกุศล
สมาชิกสถาเขต2นาจำลอง บ้านเกาะใต้
สมาชิกสถาเขต2นายยงยุทธ ทิเขียว
สมาชิกสถาเขต2นายบุญมี ใจแข็ง
สมาชิกสถาเขต2ชื่อ - นามสกุลบุคลากร
ตำแหน่งบุคลากร