โครงสร้างบุคลากร

คณะผู้บริหาร


นายทรัพย์ทวี คำมา
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ท่าช้าง
 
นายอินสอน จันทะมงคล
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ท่าช้างนายสุระกัน วัยภา
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ท่าช้างนายอิ่นแก้ว แก่นสาร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่ท่าช้างนายสถาพร เสาร์แก่น
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่ท่าช้าง