Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 

กองการศึกษา


นางสาววรปภา ภัทรสิทธิอมร
ผอ.กองการศึกษา
 
นางจารุณี ศุภรพิชญ์สิริ
นักวิชาการศึกษานายอำนาจ ปินตา
ผช.นักวิชาการศึกษานางสุนทรี วัยภา
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์นางจิตนา คำต๊ะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กน.ส.ยุวเรศ ศิริปัญญา
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กน.ส.ประภาศรี ทวีทอง
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กนายสุพิพัฒ กองแก้ว
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก(ดนตรี)น.ส.วิไลพร นิลคำ
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก(นาฏศีลป์)นางลัดดา ภาคีนุยะ
พี่เลี้ยง/แม่บ้าน