โครงสร้างบุคลากร

สมาชิกสภา


นายบุญชัย กิติกุศล
ประธานสภา
นายจำนงค์ วงค์คำเรือง
รองประธานสภา
นางนิภา ว่องไว
เลขานุการสภา
นายประพันธ์ จันต๊ะมงคล
สมาชิกสภา เขต 1
นางบำเพ็ญ ดวงแก้ว
สมาชิกสภา เขต 1
นายสนอง กองแก้ว
สมาชิกสภา เขต 1
นายสุทธิชัย กันทะราษฎร์
สมาชิกสภา เขต 1
นางรุ่งนภา จมภู
สมาชิกสภาเขต 2
นายบุญเสริญ ฟองคำ
สมาชิกสภา เขต 2
นายจำลอง บ้านเกาะใต้
สมาชิกสภา เขต 2
นายยงยุทธ ทิเขียว
สมาชิกสภา เขต 2
นายบุญมี ใจแข็ง
สมาชิกสภา เขต 2