โครงสร้างบุคลากร

คณะผู้บริหาร


นายอุดม ดวงดี
ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรีตำบลแม่ท่าช้าง
เบอร์โทรศัพท์ :
 
นายธีรยุทธ คำมา
ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรีตำบลแม่ท่าช้าง
เบอร์โทรศัพท์ :นายดำรงเกียรติ ทองเจิม
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ท่าช้าง
เบอร์โทรศัพท์ :พ.ต.ท.คงศักดิ์ พันพอน
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ :นางสาวกรรณิการ์ คำวังสวัสดิ์
ตำแหน่ง : เลขานุการนายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ :