โครงสร้างบุคลากร

คณะผู้บริหาร


นายอุดม ดวงดี
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ท่าช้าง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7012485
นายธีรยุทธ คำมา
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ท่าช้าง
เบอร์โทรศัพท์ :
นายดำรงเกียรติ ทองเจิม
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ท่าช้าง
เบอร์โทรศัพท์ :
พ.ต.ท.คงศักดิ์ พันพอน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ :
นางสาวกรรณิการ์ คำวังสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1829214