โครงสร้างบุคลากร

คณะผู้บริหาร


นายอุดม ดวงดี
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ท่าช้าง
 
นายธีรยุทธ คำมา
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ท่าช้างนายดำรงเกียรติ ทองเจิม
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ท่าช้างพ.ต.ท.คงศักดิ์ พันพอน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนางสาวกรรณิการ์ คำวังสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี