โครงสร้างบุคลากร

กองการศึกษา


นางสาววรปภา ภัทรสิทธิอมร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางจารุณี ศุภรพิชญ์สิริ
นักวิชาการศึกษา
นายอำนาจ ปินตา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางจินตนา คำต๊ะ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวประภาศรี ทวีทอง
ผู้ดูแลเด็ก
นายสุภิพัฒ กองแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
นางวิไลพร เสาร์แก่น
ผู้ดูแลเด็ก