โครงสร้างบุคลากร

กองการศึกษา


นางสาววรปภา ภัทรสิทธิอมร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
นางจารุณี ศุภรพิชญ์สิริ
นักวิชาการศึกษานายอำนาจ ปินตา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษานางจินตนา คำต๊ะ
ผู้ดูแลเด็กนางสาวประภาศรี ทวีทอง
ผู้ดูแลเด็กนายสุภิพัฒ กองแก้ว
ผู้ดูแลเด็กนางวิไลพร เสาร์แก่น
ผู้ดูแลเด็ก