โครงสร้างบุคลากร

กองช่าง


ว่าที่ร.อ.ยศภัศ เชื้อสะอาด
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายกมล ประทุม
นายช่างโยธา
นายสหชาติ สราญบุรุษ
นายช่างโยธา
นายจีรพงศ์ สายคำอ้าย
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายเสน่ห์ วงศ์หมูคำ
คนงานทั่วไป