โครงสร้างบุคลากร

กองช่าง


ว่าที่ร.อ.ยศภัศ เชื้อสะอาด
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายกมล ประทุม
นายช่างโยธานายสหชาติ สราญบุรุษ
นายช่างโยธานายจีรพงศ์ สายคำอ้าย
เจ้าหน้าที่ธุรการนายเสน่ห์ วงศ์หมูคำ
คนงานทั่วไป