โครงสร้างบุคลากร

กองคลัง


นางจันทร์จิรา โพธิเต็ง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวเกษร ทาโน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
- ว่าง -
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวอัญชรา พุทธิกาญจนกุล
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นายวีระพงศ์ จาปัญญะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้