โครงสร้างบุคลากร

กองคลัง


นางจันทร์จิรา โพธิเต็ง
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางสาวเกษร ทาโน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการนางสาวนวลพรรณ ขันแจ้
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการนางสาวอัญชรา พุทธิกาญจนกุล
นักวิชาการพัสดุชำนาญการนายวีระพงศ์ จาปัญญะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้