โครงสร้างบุคลากร

สำนักปลัด


นายรัฐพลพล ธนะประเสริฐโชค
หัวหน้าสำนักปลัด
นายสุรชัย ภูดอนโพธิ์
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวศิริวรรณ ติยะโพธิ์
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวศิริญาภรณ์ กันทยา
นักจัดการงานทั่วไป
นายไพศาล กองบุญเกิด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวณัชชา ลุนละหะ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสมชาย ใจกว้าง
ภารโรง
นางสาวอิสราภรณ์ แดนไกล
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสมคิด เจริญผล
พนักงานขับรถยนต์
นายพรศักดิ์ คำชมภู
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายอำนวย วงค์คำเรือง
พนักงานดับเพลิง
นายเสวก ใจโต
พนักงานดับเพลิง
คนงานทั่วไป
นางมาลี ผิวดำ
คนงานทั่วไป