โครงสร้างบุคลากร

สำนักปลัด


นายเมธี ใจศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นายสุรชัย ภูดอนโพธิ์
นักพัฒนาชุมชนนางสาวศิริวรรณ ติยะโพธิ์
นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวศิริญาภรณ์ กันทยา
นักจัดการงานทั่วไปนายไพศาล กองบุญเกิด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนางสาวณัชชา ลุนละหะ
เจ้าพนักงานธุรการนายสมชาย ใจกว้าง
ภารโรงนางสาวอิสราภรณ์ แดนไกล
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนายสมคิด เจริญผล
พนักงานขับรถยนต์นายพรศักดิ์ คำชมภู
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบานายอำนวย วงค์คำเรือง
พนักงานดับเพลิงนายเสวก ใจโต
พนักงานดับเพลิงนายวิชัย อินปั๋น
คนงานทั่วไปนางมาลี ผิวดำ
คนงานทั่วไป