ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ของเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  14 มี.ค. 65     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  45  คน
ดาวน์โหลด  ดาวโหลดเอกสาร pdf
 
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
 

ด้วย เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ แต่ทั้งนี้ เนื่องจาก สถานการณ์การระบาดของโรค โควิด – 19 ที่ระบาดในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง จึงไม่สามารถออกประชุมประชาคมได้ตามปกติ  
ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนมากที่สุด เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง จึงดำเนินการจัดทำแผนตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนฯ และใช้หรือส่งข้อเสนอทางเอกสาร/ไปรษณีย์อิเลกทรอนิกส์/การใช้แบบสอบถาม ตอบรับข้อเสนอการพัฒนาท้องถิ่นในระบบเอกสาร 
โดยท่านที่มีข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือต้องการให้ทางเทศบาลตำบลแม่ท่าช้างใช้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ รวมทั้งการเสนอโครงการต่างๆเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง สามารถดาวโหลดเอกสารตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้ โดยสามารถส่งเอกสารได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ท่าช้างในวัน และเวลาราชการ หรือส่งผ่านคณะกรรมการหมู่บ้านที่ท่านอาศัยอยู่ หรือผ่านทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล โดยท่านสามารถส่งเอกสารได้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565