ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม : อบต.ขุนคง
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  16 ก.ค. 57
 
ภาพ
 
อบต.ขุนคงโดยผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. พนักงาน มาดูงานเรื่องการจัดการขยะเทศบาลตำบลแมท่าช้าง
 
ภาพกิจกรรม

นำทีมโดยผู้บริหาร

ภาพกิจกรรม

นายกอบต.ขุนคงกล่าววัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงาน

ภาพกิจกรรม

อบต.ขุนคงมอบของที่ระลึก