ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม : การทำน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  20 มิ.ย. 61
 
ภาพ
 
เทศบาลตำบลแม่ท่าช้างจัดกิจกรรมอบรมการทำน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงภายใต้โครงการบริหารศูนย์เรียนรู้เศณษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันลดการใช้สารเคมี
 
ภาพกิจกรรม

ทำน้ำหมักจลินทรีย์

ภาพกิจกรรม

ทำน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

ภาพกิจกรรม

ทำน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

ภาพกิจกรรม

ทำน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง