ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม : อาสาสมัครเติมรักให้เต็มใจออกเยี่ยมผู้สูงอายุผู้พิการในชุมชน
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  15 ส.ค. 57
 
ภาพ
 
อาสาสมัครเติมรักให้เต็มใจออกเยี่ยมผู้สูงอายุผู้พิการในชุมชน โดยเยี่ยมติดตามสอบถามอาการ แนะนำการออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร การให้กำลังใจ
 
ภาพกิจกรรม

เยี่ยมผู้สูงอายุในชุมชน

ภาพกิจกรรม

เยี่ยมผู้สูงอายุในชุมชน

ภาพกิจกรรม

เยี่ยมผู้สูงอายุในชุมชน

ภาพกิจกรรม

ให้กำลังผู้ป่วยในชุมชน

ภาพกิจกรรม

เยี่ยมผู้สูงอายุในชุมชน

ภาพกิจกรรม

เยี่ยมผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยในชุมชน

ภาพกิจกรรม

เยี่ยมผู้พิการในชุมชน