ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม : โครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมสำหรับเด็ก
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  16 ก.ย. 63
 
ภาพ
 
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ได้จัดโครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมสำหรับเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง) ในวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ วัดเอรัญฑวัน ตำบลนำ้แพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 
ภาพกิจกรรม

.