ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม : เทศบาลตำบลแม่ท่าช้างดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  14 ก.ค. 63
 
ภาพ
 
เทศบาลตำบลแม่ท่าช้างดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
 
ภาพกิจกรรม

.

ภาพกิจกรรม

.