ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม : การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  06 ส.ค. 63
 
ภาพ
 
เทศบาลตำบลแม่ท่าช้างได้ดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
 
ภาพกิจกรรม

พ่นละอองฝอย

ภาพกิจกรรม

พ่นละอองฝอย

ภาพกิจกรรม

พ่นหมอกควัน

ภาพกิจกรรม

พ่นหมอกควัน