ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม : ให้ความรู้เด็กนักเรียนเรื่องการจัดการขยะ
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  19 ก.ค. 63
 
ภาพ
 
เทศบาลตำบลแม่ท่าช้างได้ดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะในชุมชนโดยใช้หลัก3RS
 
ภาพกิจกรรม

น้องๆนักเรียนตั้งใจฟัง

ภาพกิจกรรม

อบรมให้ความรู้

ภาพกิจกรรม

น้องๆได้ฝึกการคัดแยกขยะ

ภาพกิจกรรม

น้องๆสามารถแยกขยะได้อย่างถูกต้อง