ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม : อบรมอาสาสมัครป้องกันโรคสัตว์
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  20 ก.พ. 63
 
ภาพ
 
เทศบาลตำบลแม่ท่าช้างอบรมฟื้นฟูความรู้ให้แก่อาสาสมัครป้องกันโรคสัตว์เพื่อเตรียมความพร้อมในการรณรงคืการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน
 
ภาพกิจกรรม

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลมาให้ความรู้

ภาพกิจกรรม

เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอมาให้ความรู้

ภาพกิจกรรม

ตั้งใจอบรม

ภาพกิจกรรม

ตั้งใจอบรม