ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม : โครงการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  13 พ.ค. 63
 
ภาพ
 
โครงการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ประจำปี 2563 กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในภาวะโรคระบาดโควิด 19 โดยคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลได้ออกบริการแจกกล้าพันธุ์ผั
 
ภาพกิจกรรม

ท่านนายกทรัพย์ทวี คำมา แจกกล้าพันธุ์ผักสวนครัว

ภาพกิจกรรม

รองสุระกัน วัยภา แจกกล้าพันธุ์ผักสวนครัว

ภาพกิจกรรม

นางสาวนิศาชล ทองขาว ปลัดเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง แจกกล้าพันธุ์ผักสวนครัว

ภาพกิจกรรม

คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล แจกกล้าพันธุ์ผักสวนครัว

ภาพกิจกรรม

คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล แจกกล้าพันธุ์ผักสวนครัว

ภาพกิจกรรม

คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล แจกกล้าพันธุ์ผักสวนครัว

ภาพกิจกรรม

คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล แจกกล้าพันธุ์ผักสวนครัว

ภาพกิจกรรม

คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล แจกกล้าพันธุ์ผักสวนครัว

ภาพกิจกรรม

คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล แจกกล้าพันธุ์ผักสวนครัว

ภาพกิจกรรม

คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล แจกกล้าพันธุ์ผักสวนครัว