ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม : โครงการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  01 พ.ค. 63
 
ภาพ
 
คณะผู้บริหารและพนักงานงานเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง ได้จัดเตรียมทำการเพาะกล้าพันธุ์ผักสวนครัวให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ท่าช้างเพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาวะโรคระบาด โควิด 19
 
ภาพกิจกรรม

พนักงานเทศบาลช่วยทำการเพาะกล้าพันธุ์ผักสวนครัว

ภาพกิจกรรม

พนักงานเทศบาลเพาะกล้าพืชผักสวนครัว

ภาพกิจกรรม

พนักงานเทศบาลช่วยทำการเพาะกล้าพันธุ์ผักสวนครัว

ภาพกิจกรรม

พนักงานเทศบาลช่วยทำการเพาะกล้าพันธุ์ผักสวนครัว

ภาพกิจกรรม

พนักงานเทศบาลช่วยทำการเพาะกล้าพันธุ์ผักสวนครัว

ภาพกิจกรรม

พนักงานเทศบาลช่วยทำการเพาะกล้าพันธุ์ผักสวนครัว