เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่